Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4