Tôi đã tham gia hiến máu tình nguyện và được thông báo kết quả nhóm máu là ARh(+). Tôi không hiểu Rh (+) nghĩa là gì?

Trả lời: Như vậy bạn có nhóm máu A (theo hệ nhóm máu ABO) và có nhóm Rh (+) (theo hệ nhóm máu Rhesus).