TRUNG TÂM HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN MÁU CHIỀU NGÀY 08/03/2017 VÌ LÝ DO HỌP CƠ QUAN