TB: Về việc chi quà tặng bằng hiện vật, nhằm động viên khuyến khích bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư của Bộ Y tế số 33/TT-BYT, ngày 27/10/2014

Thông báo: Về việc chi quà tặng bằng hiện vật, nhằm động viên khuyến khích bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư của Bộ Y tế  số 33/TT-BYT, ngày 27/10/2014
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       

        Số:  13/TB-HMNĐ                                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06  năm  2015

 

THÔNG BÁO

  Về việc chi quà tặng bằng hiện vật, nhằm động viên khuyến khích

  bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư

    của Bộ Y tế  số 33/TT-BYT, ngày 27/10/2014

*************

  1. Mức chi quà tặng cho 01 đơn vị máu có khối lượng 250ml bằng hiện vật trị giá 100.000đ gồm:

- 04 hộp sữa đặc có đường

- 01 vỉ thuốc bổ Tophem

- Bao bì                                                                                

  1. Mức chi quà tặng cho 01 đơn vị máu có khối lượng 350ml bằng hiện vật trị giá 150.000đ gồm:

- 06 hộp sữa đặc có đường

- 01 vỉ thuốc bổ Tophem        

- Bao bì                                                      

  1. Mức chi quà tặng cho 01 đơn vị máu có khối lượng 450ml bằng hiện vật trị giá 180.000đ gồm:

- 08 hộp sữa đặc có đường                       

- 01 vỉ thuốc bổ Tophem

- Bao bì                                                                             

  1. Tiền ăn: 35.000đ/ lượt; Tiền xe đi lại: 45.000đ/ lượt.

Trên đây là mức chi quà bằng hiện vật cho mỗi đơn vị máu theo Thông tư số 33/TT-BYT, ngày 27/10/2014.

(Giá trị quà tặng bằng hiện vật được tính bằng giá gốc và được thay đổi theo thời giá hợp đồng giữa các công ty và Trung tâm Hiến máu nhân đạo).

Bắt đầu thực hiện từ ngày 01/06/2015.

                                                                             

GIÁM ĐỐC TT.HMNĐ TRẦN THỊ NHƯ TỐ (đã ký)