Hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Thông tư này hướng dẫn hoạt động cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu, chứng nhận cá nhân đã tham gia hiến máu tình nguyện.